Word vriend(in)

Word vriend(in) van de Martinikerk

Reeds tientallen jaren bestaat de mogelijkheid om Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk financieel te steunen door donateur te worden.

Vele tienduizenden guldens en later euro’s werden ontvangen ten behoeve van het onderhoud van de Martinikerk.

Wij zijn alle donateurs dan ook grote dank verschuldigd. Mede door hun financiële ondersteuning staat het gebouw er prachtig bij. Echter de druk om dat zo te houden wordt wel steeds groter. De laatste anderhalf jaar zijn vrijwel alle activiteiten vanwege corona geannuleerd en zijn de inkomsten tot een minimum gedaald.

Daarom leeft binnen het bestuur het besef dat, om ook in de toekomst voldoende middelen te genereren om het gebouw in stand te houden, een andere en grotere aanpak noodzakelijk is.

Vandaar dat is besloten om een actie te starten waarbij iedereen vriend(in) kan worden van de Martinikerk. Een zinsnede uit de folder kan het niet duidelijker verwoorden:

‘een ieder die vindt dat Doesburg zonder Martinikerk ondenkbaar is, vragen we vriend(in) te worden’.

Er zijn vele honderden nieuwe vrienden en vriendinnen nodig om de kosten van het onderhoud de komende jaren mede te kunnen betalen. Er moeten en zullen meer activiteiten worden georganiseerd en we houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Alles met het doel om de binding met onze prachtige Martinikerk te behouden en te versterken.

Spreekt u dit aan, word dan vriend(in) van de Martinikerk en maak tenminste € 25,00 per jaar over op rekeningnummer NL 30 ABNA 0593 9775 80 t.n.v. Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk, o.v.v. vriend(in) van de Martinikerk.. De stichting heeft de culturele ANBI- status, (giften zijn voor 125% aftrekbaar). Uiteraard is een éénmalige gift ook welkom als u zich niet tot een structurele bijdrage wilt verplichten. Om de vriendenfolder aan te vragen of op de hoogte gehouden te worden van vriendenactiviteiten, concerten en exposities, stuurt u een mail naar: stibema@martinikerk-doesburg.nl.