bestuur

Organisatie: Stibema

Het bestuur van de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk is als volgt samengesteld:

  • Job van Melle (voorzitter)
  • Paul Lecluse (secretaris)
  • Wim de Vos (penningmeester)
  • Henk Kingma
  • Hans Mulié

De oprichting vond plaats op 21 januari 1988. Een viertal Doesburgers, is zeer betrokken bij het monumentale karakter van hun stad. Zij vonden het een niet te verteren gedachte, dat de Martinikerk, het hart van de Hanzestad Doesburg, ten prooi zou vallen aan verval, terwijl het oude stadje zelf er steeds monumentaler bij kwam te staan. Op 17 augustus 1989 werd tussen de toenmalige Hervormde Gemeente Doesburg en Stibema een overeenkomst gesloten. Eén van de uitgangspunten was het opstellen van meerjarenplannen voor groot onderhoud, waaronder werd verstaan alle werkzaamheden die dienen tot het wind- en waterdicht houden van het kerkgebouw met behoud van het historische en monumentale karakter van het gebouw. De toren, waarvan de gemeente Doesburg eigenaresse is, viel buiten deze overeenkomst.

Inmiddels zijn er twee 10-jarenplannen (1991 t/m 2000 en 2001 t/m 2010) uitgevoerd, met een Rijkssubsidie percentage van respectievelijk 60 en 50. Voor de periode 2011 t/m 2016 is een nieuw 6-jarenplan opgesteld en door het toenmalige Ministerie van Onderwijs , Cultuur en Wetenschap (OCW) akkoord bevonden. De totale uitvoeringskosten bedroegen ca. € 514.000,-. Anders dan in de eerste plannen konden nu ook kosten van onderhoud aan het interieur van de Martinikerk in het plan worden opgenomen, zoals o.a. aan het Walcker-orgel en aan de historische muur- en gewelfschilderingen. De Rijkssubsidie voor deze periode bedroeg 65%. Voor de periode 2017-2022 (wederom een 6-jarenplan) is opnieuw een overeenkomst gesloten met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De totale kosten van dit onderhoudsplan bedragen € 253.000, waarvan ong. € 180.000 ten behoeve van de Martinikerk en ong. € 73.000 ten behoeve van het Walckerorgel. Het Rijksbijdrage-percentage is nu op 50 gesteld.

Stibema zorgt in opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg, de eigenaar van de kerk, voor het voorbereiden en aanbesteden van de onderhoudswerken, de verwerving van financiële bijdragen en het werven van nieuwe donateurs/vrienden/fans onder de bevolking van Doesburg en allen die Doesburg en de Martinikerk een warm hart toedragen. Dit alles om de benodigde 50% ‘eigen bijdrage’ van de onderhoudskosten te kunnen financieren. Het eigen bijdrage deel dat betrekking heeft op het Walckerorgel wordt gefinancierd door de Stichting Monumentaal Walckerorgel Doesburg (SMWD).

Per 1 januari 2017 is onze stichting naast het beheer en onderhoud ook belast met de exploitatie en verhuur van de Martinikerk. Daartoe zijn de statuten van de stichting gewijzigd en is ook de naamgeving van de stichting aangepast: Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk (met dezelfde afkorting: Stibema). De oorspronkelijke taak, het behoud en onderhoud van het gebouw, blijft precies zoals die was en houdt onverminderd onze aandacht.

Donatie

De instandhouding van de Martinikerk kost veel geld, heel veel geld! Word daarom donateur of vriend(in) van de Martinikerk door ons te steunen. U kunt dat doen, door per bank- of girobetaling een gift over te maken op rekeningnummer NL30 ABNA 05.93.97.75.80; t.n.v. Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk te Doesburg, onder vermelding “donateur”. Daarbij s.v.p. wel vermelden uw naam, straatnaam, postcode en woonplaats.

Donateurs worden jaarlijks door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze activiteiten.